Swedish - Garantivillkor - Säkerhetsanvisningar och försäkran om överensstämmelse

12 månaders garanti 

360fly, Inc. (Bolaget) och/eller dess respektive nationella representanter garanterar den ursprunglige köparen av denna produkt att i händelse av att denna produkt eller någon del därav, vid normal användning och under normala förhållanden, visar sig vara defekt i material eller utförande, kommer sådan defekt/sådana defekter att efter Bolagets eget val repareras eller ersättas med en renoverad produkt, utan kostnad för reservdelar eller reparationsarbete.

För att erhålla reparation eller ersättning enligt villkoren i denna garanti måste produkten returneras tillsammans med dokument som styrker garantins giltighet (t.ex. daterat kvitto), specifikation av defekten/defekterna samt med förskottsbetald frakt. För att begära ett RMA (Return Material Authorization/'godkännande om återsändande av material') eller erhålla information om telefonkontakter och leveransadresser, besök www.360fly.com/support.

Denna garanti omfattar inte vattenskador som uppstått på grund av underlåtenhet att tillsluta mikrofonöppningen med den medföljande mikrofonkontakten, kostnader som uppstått i samband med installation, borttagning eller återinstallation av produkten, skador på digitala minnes-/mediaenheter eller tillbehör, och inte heller förlust av media, filer eller lagrade data. 

Denna garanti gäller inte för produkt eller del därav som, enligt Bolagets bedömning, skadats till följd av ändringar, felaktig installation, felaktig hantering, felaktig användning, försummelse, olycksfall eller avlägsnande eller förvanskning av serienummer/streckkod.

Omfattningen av Bolagets ansvar enligt denna garanti är begränsad till reparation eller ersättning enligt beskrivning ovan och Bolagets ansvar ska under inga omständigheter medföra kostnader som överstiger köpeskillingen som köparen erlagt för produkten.  Bolaget ansvarar inte för olycksfall, dödsfall, personskador eller andra skador som uppstår till följd av eller på grund av användningen av produkten eller någon del därav.

Denna garanti ersätter alla andra uttryckliga garantier, underförstådda garantier eller förpliktelser. Eventuell talan i samband med garantibrott måste väckas inom 24 månader från inköpsdatumet. Bolaget ska under inga omständigheter hållas ansvarig för eventuella direkta eller indirekta följdskador till följd av brott mot denna eller andra garantier. Ingen person eller företrädare är behörig att överta något ansvar från Bolaget annat än om det uttryckligen framgår häri i samband med försäljningen av denna produkt.

Vissa stater tillåter inte begränsningar av en underförstådd garantis giltighetstid eller undantag eller begränsningar av direkta eller indirekta följdskador, vilket kan medföra att ovanstående begränsningar eller undantag inte gäller dig. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter och du kan också besitta andra rättigheter som varierar från stat till stat.

Produktsäkerhet

Iakttag försiktighet.
 För att undvika skador på dig själv och andra måste du alltid ta hänsyn till din omgivning när du använder din 360fly-kamera i din aktiva livsstil.

Du har blivit förvarnad. Underlåtenhet att följa dessa anvisningar/varningar kan leda till brand, elektriska stötar, eller andra personskador eller skador på din 360fly och annan egendom.

Gå varsamt fram. Kameran innehåller känsliga komponenter. Kameran får inte kastas, tappas, demonteras, öppnas, krossas, rullas, deformeras, slitas, sparkas, måla, brännas eller sättas i mikrovågsugn, och inga främmande föremål får föras in i den.

Varning: skada. Använd inte 360fly om den har skadats. Det gäller t.ex. om den har spruckit, perforerats eller har andra synliga skador.

Säker laddning. För att undvika elektriska stötar i samband med laddning får kontakten eller laddaren inte hanteras med våta händer.

Om en annan laddare än den magnetiska laddningsstationen som medföljer 360fly används kan kameran skadas. Om du är osäker vilken spänning eller strömstyrka en laddare har är det säkrast att använda USB-kabeln och ladda via en dator.

Använd inte våld. Försök aldrig att ansluta kontakter med överdriven kraft. Kontrollera om det finns hinder och säkerställ att kontakterna passar och är rätt inriktade.

Var försiktig vid vatten. Använd inte 360fly i regn eller på våta platser utan ansluten mikrofonkontakt. Torka inte en våt 360fly med hjälp av externa värmekällor, exempelvis hårtorkar, värmeelement, ugnar eller mikrovågsugnar. Torka i stället av den försiktigt med en ren och mjuk trasa eller handduk.

Hjälmvarning. Om du använder kameran med en 360fly-bottenplatta eller actionkamerafästet på en hjälm måste hjälmen uppfylla gällande säkerhetsstandarder.
Kontrollera din hjälm för att säkerställa att den är i gott skick och följ tillverkarens anvisningar.

Glasklart. Linsen på din 360fly är gjord av glas. Om den går sönder måste försiktighet iakttas för att undvika skärskador och andra personskador. Förvara utom räckhåll för barn.

Extrem värme och kyla. Undvik att utsätta kameran och det inbyggda batteriet för extrem värme eller kyla. Mycket låga eller höga temperaturer kan förkorta batteriets livslängd eller leda till att kameran slutar att fungera. Undvik plötsliga, stora förändringar i luftfuktighet och temperatur så att kondens inte bildas på eller i kameran.

Smart, cool – och laglydig. Efterlev alla tillämpliga lagar när du använder kameran. Det kan finnas lagar i din jurisdiktion som på olika sätt reglerar användningen av kameran. Inom vissa jurisdiktioner är det förbjudet att använda en videokamera som tillbehör till viss typ av utrustning, exempelvis skjutvapen, eller på ett sätt som innebär en integritetskränkning.

Litiumbatterier: Ett primärt batteri ska vara märkt med ordet ”VARNING” och följande eller motsvarande text: ”Risk för brand och brännskador. Återuppladda, öppna, krossa, värm (till högre temperatur än vad tillverkarens specifikationer medger) och bränn inte batterierna.” Om utrymmet inte medger märkning på batteriet kan märkningen i stället sitta på den mista förpackningsenheten.

Låt inte batteriet bli vått. Vatten skadar batteriet, vilket kan leda till explosion eller brand.

Risk för explosion eller personskada föreligger om batterierna skadas eller utsätts för ledande material, vätskor, brand eller värme (över 54 °C eller 130 °F). Använd eller återuppladda inte skadade uppladdningsbara batterier. Kombinera inte olika batterityper. Bortskaffa förbrukade eller skadade batterier i enlighet med tillverkarens anvisningar och tillämpliga lagar.

FCC-meddelande
Denna apparat är i överensstämmelse med del 15 i FCC-reglerna. Användning regleras av följande villkor:
(1) Apparaten får inte orsaka skadliga störningar, och
(2) Apparaten måste tåla inkommande störningar, även sådana som kan medföra oönskade effekter.


Försäkran om överensstämmelse
360fly, Inc.
1000 Town Center Way
Suite 200
Canonsburg, PA 15317, USA

Vi försäkrar i enlighet med vårt försäljningsansvar att produkten:

Produkttyp: Actionkamera
Modellnummer: 360FLYBLK
FCC-kod: 2ADDK-360FLYBLK

överensstämmer med följande produktspecifikationer:

Hälsa och säkerhet
EN 60950-1:2006 + A2:2013
EN 62311 :2008
EN 62209-2:2010
EN 50360+A1: 2012
EN 62479: 2010

Spektrum
EN 300 328 V1.8.1

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 55022: 2010
EN 55024: 2010

RoHS
EN 50581: 2012


Produkten som anges ovan är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra relevanta krav i R&TTE-direktivet (1999/5/EC) och följande direktiv. Produkten är försedd med CE-märkning i enlighet med:

EMC-direktivet: 2004/108/EG

LVD-direktivet: 2006/95/EG

RoHS-direktivet (omarbetat): 2011/65/EU

Peter Adderton
Befattning: vd
Datum: 8 juni 2015

© 2015 360fly, Inc. Med ensamrätt. 360fly, Fly-ikonen och 360fly (ikon) är varumärken som tillhör 360fly, Inc. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare. För en fullständig patentlista, besök www.360fly.com/patents


Har du fler frågor? Skicka en förfrågan