24 mesačná zákonná záruka, Bezpečnostné inštrukcie a deklarácia o zhode

24 mesačná zákonná záruka, Bezpečnostné inštrukcie a deklarácia o zhode

Posledná 360fly, Inc. (spoločnosť) poskytuje záruku na originálny produkt alebo jeho časti, ak pri bežnom používaní a podmienkach, preukazuje chybu materiálu alebo spracovania do 24 mesiacov od dátumu pôvodného nákupu, napríklad porucha(y) budú opravené alebo vymenené s repasovanými časťami produktu (podľa rozhodnutia výrobcu) bez poplatku za náhradné diely a práce za opravu. Ak chcete získať opravu alebo výmenu v rámci podmienok tejto záruky, výrobok musí byť dodaný s dokladom o kúpe, špecifikáciou chyby(chýb), doprava bude predplatená. Ak chcete získať pomoc s vybavením reklamácie a kam zaslať produkt, navštívte www.360fly.com/support pre viac informácií. Táto záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené vodou vzniknuté v dôsledku nedodržania inštrukcií k uzatvoreniu otvoru mikrofónu, pomocou dodaného Mic Plug, na náklady vynaložené na inštaláciu, vybratie a opätovnú inštaláciu produktu, na poškodenia digitálnej pamäte / mediálnych zariadení, alebo príslušenstva, alebo stratu médií, súborov alebo uložených dát. Táto záruka sa nevzťahuje na akýkoľvek výrobok alebo jeho časti, ktoré podľa názoru spoločnosti, boli poškodené úpravami, nesprávnou inštaláciou, nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym použitím, nedbalosťou, nehodou, alebo odstránením/zničením výrobného sériového čísla / štítku s čiarovým kódom(y).

Rozsah zodpovednosti spoločnosti v rámci tejto záruky je obmedzený na opravu alebo výmenu za predpokladu vyššie splnených podmienok a v žiadnom prípade nepresiahne zodpovednosť spoločnosti hodnotu vyššiu ako obstarávacia cena zaplatená kupujúcim za produkt. Spoločnosť nepreberá zodpovednosť za nehody, smrť, zranenia, alebo iné straty vyplývajúce z použitia výrobku alebo jeho časti.

Táto záruka nahrádza všetky ostatné výslovné záruky, predpokladané záruky, alebo záväzky. Akákoľvek činnosť porušujúca akúkoľvek časť záruky podľa tejto zmluvy musí byť podaná v lehote do 24 mesiacov od dátumu pôvodného nákupu. V žiadnom prípade nesmie byť spoločnosť zodpovedná za žiadne následné alebo náhodné škody za porušenie tejto alebo akékoľvek inej záruky. Žiadna osoba alebo zástupca nie je oprávnený prevziať akúkoľvek zodpovednosť za inú spoločnosť, než je tu vyjadrená v súvislosti s predajom tohto výrobku. Niektoré štáty neumožňujú obmedzenia na ako dlho predpokladaná záruka trvá alebo vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, takže sa nemusia vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia vzťahovať na vás. Táto záruka vám poskytuje špecifické zákonné práva a môžete mať tiež iné práva, ktoré sa líšia štát od štátu. 


TBezpečnosť výrobkov Buďte opatrný. Ak používate kameru 360fly v aktívnym životnom štýle, vždy berte ohľad na svoje okolie a zabráňte tak zraneniu seba a ostatných. Boli ste varovaný. Nedodržanie pokynov / varovaní môže viesť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iných zranení alebo poškodeniu 360fly a iného majetku. Pamätajte si. Vaša kamera obsahuje citlivé komponenty. Neprehadzujte, nezahoďte, nerozoberajte, neotvárajte, nedrvte, nedeformujte, nebúchajte svoju kameru, ani ju nevkladajte do mikrovlnnej rúry, nefarbite ju, nespaľujte ju ani do nej nezasúvajte cudzie predmety. Pozor na poškodenia. Nepoužívajte 360fly, ak bola poškodená. Napríklad, ak je jej obal popraskaný, deravý, alebo má iné viditeľné poškodenia. Nabíjajte bezpečne. Aby sa zabránilo šoku pri nabíjaní, nezasúvajte nabíjačku do elektrickej siete mokrými rukami. Nepokúšajte sa použiť inú nabíjačku, ako je pre 360fly, nakoľko môže dôjsť k poškodeniu kamery. Ak nepoznáte napätie a prúd nabíjačky, použite priložený USB kábel pre nabíjanie z počítača. Nepoužívajte silu. Nikdy násilím nezasúvjte konektory do slotov. Skontrolujte prekážky a uistite sa, že konektory sú zarovnané správne. Voda-vlhkosť. Nepoužívajte 360fly v daždi alebo v iných vlhkých miestach, bez toho aby bol zasunutý jeho Mic Plug. Nesušte mokrú 360fly pomocou externých zdrojov tepla, ako sú sušiče vlasov, teplovzdušné pištole, rúry alebo mikrovlnné rúry. Jednoducho osušte čistou, mäkkou handričkou alebo uterákom. Upozornenie k prilbám. Ak používate kameru 360fly na základovej doske alebo s akčnou montážou na kamery na helmu, vždy vyberte prilbu, ktorá spĺňa príslušné bezpečnostné normy. Prezrite si helmu, aby sa zabezpečilo, že je v dobrom stave a postupujte podľa pokynov výrobcu. Je to sklo. Objektív 360fly je zo skla. Nemalo by prasknúť, ale mala by sa dbať starostlivosť, aby sa zabránilo porezaniu, alebo iným zraneniam. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zohrievanie a chladenie. Nevystavujte kameru a jej vnútornej batérie extrémnemu teplu alebo chladu. Veľmi nízke alebo vysoké teploty môžu skrátiť životnosť batérie alebo vyradiť kameru z činnosti. Vyhnite sa okamžitým, dramatickým zmenám vo vlhkosti a teplote aby ste zabránili vytvoreniu kondezácie vo vnútri kamery. Buďte chytrý, právne znalý a cool. Dodržiavajte všetky miestne zákony pri používaní tohto produktu. Vo vašej jurisdikcii môžu byť zákony týkajúce sa používania kamery konkrétnym spôsobom. Niektoré jurisdikcie zakazujú použitie videokamery ako prílohu k niektorým zariadeniam, ako sú strelné zbrane, alebo použitie narušením súkromia. Lítiové batérie: Primárne batérie musia byť označené slovom "Upozornenie" a nasledujúcim, alebo ekvivalentným vyhlásením: "Nebezpečenstvo požiaru a popálenia. Batériu nedobíjajte, neotvárajte, nestláčajte, nezohrievajte (špecifikovaná menovitá hodnota teploty od výrobcu), alebo nepodpalujte." Ak priestor nedovoľuje označenie na batérii, môže byť umiestnené balení. Nenechajte batérie vo vlhku; voda môže poškodiť batériu, ktorá by mohla spôsobiť výbuch alebo požiar. Nebezpečenstvo výbuchu alebo zranenia osôb, ak sú batérie poškodené, alebo vystavená vodivým materiálom, kvapalínám, požiaru alebo vysokým teplotám (nad 54° C alebo 130° F). Nepoužívajte poškodené alebo dobíjané akumulátory. Nemiešajte typy batérií. Uloženie vybitých alebo poškodených batérií podľa pokynov výrobcu a miestnych zákonov. Prehlásenie o zhode FCC: Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka je podmienená nasledujúcimi podmienkami: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek vonkajšie rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku. Prehlásenie o zhode 360fly, Inc. 1000 Town Center Way Suite 200 Canonsburg, PA 15317, USA Deklarujeme na svoju výlučnú zodpovednosť, že výrobok: Druh výrobku: akčná kamera Číslo modelu: 360FLYBLK FCC identifikátor: 2ADDK-360FLYBLK Zodpovedá nasledovnýn technickým údajom: Zdravý a bezpečný EN 60950-1:2006 + A2:2013 EN 62311 :2008 EN 62209-2:2010 EN 50360+A1: 2012 EN 62479: 2010 Spectrum EN 300 328 V1.8.1 EMC EN 301 489-1 V1.9.2 EN 301 489-17 V2.2.1 EN 55022: 2010 EN 55024: 2010 RoHS EN 50581: 2012 Výrobok uvedený vyššie je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými požiadavkami smernice R&TTE (1999/5/ES) a nasledujúcich smerníc. Tento produkt nesie označenie CE v súlade. EMC smernica: 2004/108/EC LVD smernica: 2006/95/EC RoHS prepracovaná smernica: 2011/65/EU

 

Kliknite tu pre stiahnutie 24 mesačnej zákonnej záruky, bezpečnostných pokynov a vyhlásenia o zhode.


Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť