Poland - Warunki gwarancji - Instrukcja bezpieczeństwa i deklaracja zgodności

12-miesięczna gwarancja 

360fly, Inc. (zwana dalej „Spółką”) oraz jej właściwi lokalni reprezentanci udzielają pierwotnemu nabywcy detalicznemu tego produktu gwarancji, zgodnie z którą jeśli produkt podczas normalnego użytkowania i warunków wykaże wadę materiału lub wykonania w ciągu 12 miesięcy od daty pierwotnego zakupu, wada ta zostanie usunięta w ramach naprawy lub wymiany na produkt przywrócony do stanu użytkowego na koszt Spółki bez naliczania nabywcy kosztów za części lub naprawę.

Aby dochodzić prawa do naprawy lub wymiany na mocy warunków niniejszej gwarancji, produkt musi zostać dostarczony wraz z dowodem posiadania praw na mocy gwarancji (np. potwierdzeniem zakupu opatrzonym datą), specyfikacją wad oraz opłaconym z góry transportem. Aby uzyskać pomoc w ramach RMA (Upoważnienie do zwrotu materiału) lub aby uzyskać informacje dotyczące telefonu kontaktowego i adresy dostawy, zapraszamy na stronę www.360fly.com/support.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z kontaktu z wodą, jeśli użytkownik nie zabezpieczył odpowiednio otworu na mikrofon dołączoną wtyczką Mic Plug, ani kosztów wynikających z montażu, usunięcia lub demontażu produktu, ani uszkodzeń pamięci cyfrowej/nośników, akcesoriów lub utraty nośników, plików lub zapisanych danych.

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do żadnego produktu ani jego części, które w opinii Spółki, zostały uszkodzone w wyniku wprowadzenia zmian, nieprawidłowego montażu, niewłaściwej obsługi, niewłaściwego użycia, niedopilnowania obowiązków, wypadku lub usunięcia czy zniszczenia fabrycznych etykiet z kodem paskowym/numerem seryjnym.

Zakres odpowiedzialności Spółki na mocy niniejszej gwarancji jest ograniczony do naprawy lub wymiany opisanych powyżej. W żadnym wypadku Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności przekraczającej kwotę zapłaconą za produkt.  Spółka nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za wypadek, śmierć lub obrażenia ciała lub inne straty wynikające z użycia tego produktu lub dowolnej jego części.

Niniejsza gwarancja zastępuje wszystkie inne gwarancje wcześniej złożone, domniemane czy też zakres odpowiedzialności. Każde naruszenie dowolnego postanowienia niniejszej gwarancji musi zostać zgłoszone w okresie 24 miesięcy od daty pierwotnego zakupu. W żadnym wypadku Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne szkody wynikowe czy uboczne związane z naruszeniem postanowień tej lub innych gwarancji. Żadna osoba ani reprezentant nie jest upoważniony do przyjęcia odpowiedzialności w imieniu Spółki w sposób inny niż wyrażony tutaj z związku ze sprzedażą tego produktu.

Niektóre przepisy stanowe nie dopuszczają ograniczeń długości domniemanej gwarancji lub wykluczenia ewentualnie ograniczenia odpowiedzialności za szkody uboczne lub wynikowe, stąd powyższe ograniczenia lub wykluczenia nie dotyczą wszystkich użytkowników. Niniejsza gwarancja zapewnia użytkownikowi specyficzne prawa, jednak całkowite prawa użytkownika mogą być różne pomiędzy stanami.

Bezpieczeństwo produktu

Zachowanie ostrożności.
 Używając kamery 360fly i prowadząc aktywny tryb życia, zawsze należy kontrolować otoczenie, aby uniknąć doznania obrażeń oraz zranienia innych.

Ostrzeżenie zostało przekazane. Nieprzestrzeganie tych instrukcji/ostrzeżeń może skutkować wywołaniem pożaru, porażeniem prądem lub innym obrażeniami ciała użytkownika lub uszkodzeniem kamery 360fly i innego mienia.

Konieczność delikatnego postępowania. Kamera zawiera delikatne części. Nie należy nią wstrząsać ani jej upuszczać, rozkładać na części pierwsze, otwierać, zgniatać, rolować, deformować, ciąć, kopać, wkładać do mikrofalówki, malować, palić, ani nie wkładać ciał obcych do kamery.

Alarm uszkodzenia. Nie używać kamery 360fly, jeśli została uszkodzona, na przykład jeśli jest pęknięta, przedziurawiona lub nosi inne widoczne ślady uszkodzenia.

Bezpieczne ładowanie. Aby uniknąć porażenia prądem podczas ładowania, nie wolno dotykać wtyczki ani ładowarki mokrymi rękoma.

Próba użycia innej ładowarki niż dołączonej do kamery stacji dokującej 360fly może uszkodzić kamerę. Jeśli użytkownik nie zna napięcia ani natężenia prądu ładowarki, powinien użyć dołączonego w zestawie przewodu USB, aby doładować kamerę przez komputer.

Nie używać siły. Nigdy nie wciskać na siłę złączy do portów. Należy sprawdzić, co blokuje swobodny dostęp i upewnić się, że złącza pasują do portów i są odpowiednio ustawione.

Zachowanie ostrożności przy wilgoci. Nie używać kamery 360fly podczas deszczu ani w innych wilgotnych warunkach bez umieszczenia wtyczki Mic Plug. Nie suszyć mokrej kamery 360fly zewnętrznymi źródłami ciepła, takimi jak suszarka do włosów, nawiew grzejnika, piekarnik czy mikrofalówka. Po prostu należy ją wytrzeć do suchości czystą, miękką szmatką lub ręcznikiem.

Ostrzeżenie dotyczące kasku Używając kamerę z podstawą 360fly lub montując ją na kasku, zawsze należy wybrać kask, który spełnia odpowiednie standardy bezpieczeństwa.
Sprawdzić kask, aby mieć pewność, że jest on w dobrym stanie i postępować zgodnie z zaleceniami producenta.

Uwaga szkło! Soczewka kamery 360fly jest ze szkła. Jeśli się zbije, należy zachować ostrożność, aby uniknąć rozcięć lub innych obrażeń. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Uwaga na ekstremalne temperatury Unikać narażania kamery i jej wewnętrznej baterii na ekstremalnie wysoką lub niską temperaturę. Bardzo niskie lub bardzo wysokie temperatury mogą skrócić żywotność baterii lub spowodować usterkę kamery. Unikać nagłych, dużych zmian wilgotności i temperatury, aby woda nie skropliła się na kamerze lub wewnątrz niej.

Konieczność postępowania ze zdrowym rozsądkiem, zgodnie z prawem i spokojnie. Używając kamery, należy przestrzegać lokalnych przepisów prawa. W danej jurysdykcji mogą obowiązywać przepisy narzucające używanie kamer w odpowiedni sposób. Niektóre jurysdykcje zakazują używania kamer wideo jako akcesorium towarzyszącego różnych sprzętom, np. broni palnej, lub użyciu naruszającemu prywatność.

Baterie litowe: Oryginalna bateria powinna być oznaczona słowem „WARNING” (Ostrzeżenie) oraz następującym stwierdzeniem: „Ryzyko pożaru i poparzeń. Nie ładować ponownie, nie otwierać, nie zgniatać, nie podgrzewać powyżej (podana przez producenta wartość) ani nie palić”. Jeśli nie ma miejsca na oznaczenie na baterii, może się ono znaleźć na najmniejszym opakowaniu.

Nie moczyć baterii; woda uszkodzi baterię, co może spowodować wybuch lub pożar.

Ryzyko wybuchu lub obrażeń ciała, jeśli bateria zostanie uszkodzona lub wystawiona na kontakt z materiałami przewodzącymi, płynami, ogniem lub wysoką temperaturą (powyżej 54°C). Nie używać ani nie ładować ponownie uszkodzonych baterii-akumulatorów. Nie mieszać różnych typów baterii. Zużyte lub uszkodzone baterie zutylizować zgodnie z zaleceniami producenta lub lokalnymi przepisami.

Deklaracja zgodności z FCC
Niniejsze urządzenie spełnia wymagania zawarte w części 15 przepisów FCC. Obsługa urządzenia jest ograniczona następującymi warunkami:
(1) Niniejsze urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz
(2) Niniejsze urządzenie musi tolerować występujące obok zakłócenia, w tym takie, które mogą spowodować niepożądane działanie.

Deklaracja zgodności 
360fly, Inc.
1000 Town Center Way
Suite 200
Canonsburg, PA 15317, USA 

Oświadcza na własną odpowiedzialność, że produkt:

Typ produktu: Kamera sportowa
Model: 360FLYBLK
Identyfikator FCC: 2ADDK-360FLYBLK

zapewnia zgodność z poniższymi specyfikacjami:

Bezpieczeństwo
EN 60950-1:2006 + A2:2013
EN 62311 :2008
EN 62209-2:2010
EN 50360+A1: 2012
EN 62479: 2010

Zakres
EN 300 328 V1.8.1

Kompatybilność elektromagnetyczna
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 55022: 2010
EN 55024: 2010

RoHS
EN 50581: 2012

Wskazany wyżej produkt wykazuje zgodność z wymogami podstawowymi oraz innymi odnośnymi wymogami Dyrektywy 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Produkt uzyskał w związku z tym znak CE:

Dyrektywa EMC: 2004/108/WE

Dyrektywa LVD: 2006/95/WE

Przekształcona dyrektywa RoHS: 2011/65/UE

Peter Adderton
Stanowisko: CEO
Data: 8 czerwca 2015 r.

© 2015 360fly, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa 360fly, ikona Fly oraz logo 360fly (ikona) są znakami handlowymi stanowiącymi własność 360fly, Inc. Wszystkie pozostałe znaki handlowe stanowią własność odpowiednich podmiotów. Pełna lista patentów dostępna jest na stronie www.360fly.com/patents.


Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie