Norwegian - Garantivilkår - Sikkerhetsinstrukser og konformitets erklæring

12 Måneders garanti 

360fly. Inc. (Firmaet) og eller dets respektive nasjonale representanter garanterer ovenfor den originale kunden at skulle dette produktet eller noen del av det, under normal bruk og forhold, vise seg å ha materiell eller fabrikasjons feil, innen 12 måneder fra kjøpsdato, vil slike feil bli reparert eller erstattet med reparerte produkt, etter firmaets avgjørelse uten at det tas betalt for deler eller arbeid.

For å få reparert eller byttet innenfor denne garantien, må produktet leveres sammen med garantibevis (en datert kjøpskvittering) spesifikasjon av hva som er feil, transport forhåndsbetalt. For å få hjelp med en RMA (Return Material Authorization) eller finne telefonkontakt og leveringsadresse, vennligst besøk www.360fly.com/support.

Denne garantien dekker ikke vannskade forårsaket av manglende forsegling av mikrofon åpningen, med den inkluderte Mik pluggen. Kostnader i forbindelse med installasjon, fjerning eller reinstallasjon av produktet. Heller ikke skade på digitale minne / media enheter, eller tilbehør, eller tap av media, filer eller lagrede data.

Denne garantien gjelder ikke for noe produkt eller del av produkt som etter firmaets mening, har blitt utsatt for skade gjennom endring, feilaktig installasjon, mishandling, misbruk, vanskjøtsel, uhell, eller om fabrikantens serienr/strekkode etikett(er) er skadet eller fjernet.

Firmaets ansvar under denne garantien er begrenset til reparasjon og bytte som beskrevet over, og ikke under noen omstendighet skal firmaets erstatningsansvar overskride prisen kunden har betalt for produktet.  Firmaet tar intet ansvar for ulykker; død, skade, eller andre tap som oppstår ved eller som et resultat av, bruk av produktet eller noen del av det.

Denne garantien gjelder istedet for alle andre uttrykte eller underforståtte garantier, eller ansvar. Alle krav vedrørende brudd på noen garanti herunder, må fremmes innen en periode på 24 måneder etter kjøpsdato. Firmaet skal ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for noen følgeskade eller tilfeldige kostnader, ved brudd på denne eller noen annen garanti. Ingen person eller representant for firmaet er autorisert til å ta noe ansvar på firmaets vegne, utover det som uttrykkelig er beskrevet her i forbindelse med salg av produktet.

Noen stater tillater ikke begrensninger i lengden på en underforstått garanti, eller fraskrivelse eller begrensning i tilfeldig eller følgeskade så begrensningene over  gjelder ikke nødvendigvis til deg. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan ha andre rettigheter som varierer fra land til land.

Produktsikkerhet

Vær forsiktig.
 Når du bruker din 360fly, kamera i din aktive livsstil, vær alltid oppmerksom på omgivelsene for å unngå å skade deg selv eller andre.

Du er advart. Å unnlate å følge disse instruksjonene / advarslene kan resultere i brann, elektrisk støt og andre skader, eller skader på din 360fly, og annen eiendom.

Håndtrer dette. Ditt kamera har følsomme komponenter. Ikke kast slipp, demonter, åpne, knus, spark, plasser i mikrobølgeovn, mal, brenn, eller før fremmedlegemer inn i kameraet.

Fare for skade. Ikke bruk 360fly, om det er skadet. For eksempel, om det er sprekker, hull eller annen synlig skade.

Lad sikkert. For å unngå støt under lading, ikke berør lader eller kontakt med våte hender.

Forsøk på å bruke annen lader enn 360fly's magnetiske vugge kan skade kameraet. Om du ikke er sikker på spenning og strøm på en lader, bruk den medfølgende USB kabelen for å lade fra en computer.

Ikke tving den Bruk ikke kraft for å sette kontakter inn i porter. Kontroller at det ikke er hindringer, og påse at kontaktene passer og er riktig orientert.

Angående vann. Ikke bruk 360fly i regn eller andre våte lokasjoner, uten at Mikpluggen er montert.  Ikke tørk en våt 360fly med eksterne varme kilder slik som hårtørkere, varmeventiler, ovner eller mikrobølger. Tørkes med en ren, myk klut eller håndkle.

Advarsel om hjelm. Om du bruker ditt kamera med en 360fly baseplate eller Action Camera Monteringen på en hjelm, velg alltid en hjelm som oppfyller gjeldende sikkerhetsstandarder. Kontroller hjelmen for å påse at den et i god stand, og følg fabrikantens anvisninger.

Det er glass. Linsen på din 360fly er av glass. Skulle det knuse, vis forsiktighet så du unngår kutt eller andre skader. Ikke la barn få tak i kameraet.

Bruk i varme og kulde. Unngå å utsette kameraet og det eksterne batteriet for ekstrem varme eller kulde. Svært lave eller høye temperaturer kan forkorte batteriets levetid, eller hindre kameraet fra å fungere. Unngå raske, dramatiske endringer i fuktighet og temperatur, slik at det ikke oppstår kondens på eller i kameraet.

Vær smart, lovlig og kuul. Følg alle lokale lover når du bruker dette kameraet. Det kan være lover i din jurisdiksjon som relaterer til bruk av kameraet på en bestemt måte. Noen jurisdiksjoner forbyr bruken av kameraet festet til  enkelte typer utstyr, slik som skytevåpen  eller brukt for å krenke privatlivets fred.

Litium batterier: Et primærbatteri skal være merket med ordet “ADVARSEL” og følgende eller likeverdig erklæring: "Fare for brann eller forbrenning. Ikke lad, åpne, knus, varm over (fabrikantens spesifiserte verdi), eller brenn." Om det ikke er plass til merking på batteriet skal merkingen være på minste enhetspakning.


Ikke la batteriet bli vått, vann vil skade batteriet, noe som kan føre til en eksplosjon eller brann.

Fare for brann eller personskade om batteriene skades, eller utsettes for ledende materiale, vesker, brann eller varme (over 54 °C eller 130 °F). Ikke bruk eller lad skadde ladbare batterier. Ikke bland batterityper. Avhend brukte batterier i henhold til fabrikantens instrukser og lokale lover.

FCC Samsvarserklæring
Denne enheten samsvarer med del 15 i FFC regelverket. Bruk er under følgende forutsetninger:
(1) Enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og
(2) Enheten må akseptere all interferens som mottas, inkluderet interferens som kan forårsake uønsket funksjon.

Samsvarserklæring  
360fly, Inc.
1000 Town Center Way
Suite 200
Canonsburg, PA 15317, USA

Erklærer under sitt eneansvar at  produktet:

Produkt type: Action Kamera
Modell Nummer: 360FLYBLK
FCC Identifikator: 2ADDK-360FLYBLK

Samsvarer med følgende Produkt Spesifikasjoner:

Helse og Sikkerhet
EN 60950-1:2006 + A2:2013
EN 62311 :2008
EN 62209-2:2010
EN 50360+A1: 2012
EN 62479: 2010

Spektrum
EN 300 328 V1.8.1

EMC
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 55022: 2010
EN 55024: 2010

RoHS
EN 50581: 2012

Produktet spesifisert over samsvarer med de essensielle kravene og andre relevante krav i R&TTE Direktiv (1999/5/EC) og de følgende direktivene. Produkter er merket tilsvarende, med CE merke:

EMC Direktiv: 2004/108/EC

LVD Direktiv: 2006/95/EC

RoHS Recast Direktiv: 2011/65/EU

Peter Adderton
Stilling: Adm Dir
Dato: 8. Jun. 2015

© 2015 360fly, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. 360fly, Fly Ikonet og 360fly(Ikonet) er varemerker tilhørende 360fly, Inc. Alle andre varemerker tilhører de respektive eiere. For en fullstendig liste over Patenter. Vennligst besøk www.360fly.com/patents


Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse