Garantievoorwaarden - Veiligheidsinstructies en Verklaring van overeenstemming

Garantie 12 maanden 

360fly, Inc. ('de onderneming') en/of haar respectieve nationale vertegenwoordigers garanderen de oorspronkelijke koper van dit product dat, indien binnen 12 maanden na de datum van de oorspronkelijke aanschaf bij normaal gebruik en onder normale omstandigheden dit product of enig onderdeel ervan een defect vertoont in materiaal of fabricage, de onderneming het product of onderdeel naar eigen inzicht herstelt of vervangt door een gereviseerd product, zonder kosten te berekenen voor onderdelen of arbeid.

Voor reparatie of vervanging onder de voorwaarden van deze garantie moet het product franco naar de onderneming of diens vertegenwoordiger worden verzonden, met bijgevoegd een bewijs van dekking (bijv. aankoopbewijs met vermelding van de aankoopdatum) en omschrijving van het defect. Informatie betreffende ondersteuning voor een RMA (Return Material Authorization, retourautorisatie) of over telefonisch contact en het adres waarnaar het product moet worden verzonden, is te vinden op www.360fly.com/support.

Deze garantie dekt niet de volgende zaken: waterschade die ontstaat doordat het microfoongat niet correct is afgesloten door middel van de meegeleverde microfoonplug; kosten die worden gemaakt voor installatie, verwijdering of herinstallatie van het product; schade aan digitale apparaten voor opslag of mediagebruik of aan toebehoren; of verlies van media, bestanden of opgeslagen gegevens.

Deze garantie dekt geen producten of onderdelen die, naar oordeel van de onderneming, hebben geleden of zijn beschadigd door aanpassing, incorrecte installatie, onjuist gebruik, oneigenlijk gebruik, verwaarlozing of ongevallen, of waarvan door de fabrikant aangebrachte serienummers of barcode-etiketten zijn verwijderd of onleesbaar gemaakt.

De aansprakelijkheid van de onderneming volgens deze garantie beperkt zich tot de hierboven vermelde reparatie of vervanging en bedraagt in geen geval meer dan de prijs die de koper voor het product heeft betaald.  De onderneming wijst alle aansprakelijkheid af voor ongevallen, letsel, dood of andere verliezen die voortkomen uit of het gevolg zijn van het gebruik van het product of enig onderdeel daarvan.

Deze garantie treedt in plaats van alle overige expliciete of impliciete garanties of aansprakelijkheden. Elke claim wegens inbreuk op de in deze bepalingen verleende garantie moet kenbaar worden gemaakt binnen 24 maanden na de datum van de oorspronkelijke aankoop. De onderneming kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor incidentele of gevolgschade als gevolg van schending van deze of andere garantieverplichtingen. Geen enkele persoon of vertegenwoordiger is gemachtigd om namens de onderneming enige aansprakelijkheid in verband met de verkoop van dit product te aanvaarden, die verder strekt dan de in deze garantiebepalingen genoemde aansprakelijkheid.

Omdat sommige landen beperking van de duur van impliciete garanties of het uitsluiten of beperken van incidentele of vervolgschade niet toestaan, zijn de voornoemde beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten en u kunt tevens andere rechten hebben die van land tot land kunnen verschillen.

Productveiligheid

Wees voorzichtig. Blijf je altijd bewust van je omgeving wanneer je je 360fly-camera gebruikt in je actieve levensstijl en voorkom dat je jezelf of andere verwondt.

Je bent gewaarschuwd. Als je deze instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot brand, stroomschokken en ander letsel of schade aan je 360fly en andere eigendommen.

Ga er voorzichtig mee om. Je camera bevat kwetsbare onderdelen. Voer de volgende handelingen niet uit met de camera: gooien, laten vallen, demonteren, openen, platdrukken, rollen, vervormen, versnipperen, schoppen, in een magnetron stoppen, verven, verbranden of er voorwerpen in steken die daar niet voor zijn bedoeld.

Wees alert op schade. Gebruik de 360fly niet wanneer deze is zichtbaar is beschadigd, bijvoorbeeld als je er scheuren of gaten in ziet.

Pas op bij het opladen. Hanteer de stekker van het oplaadsnoer en de oplader zelf niet met natte handen; anders kan je een stroomschok krijgen.

De 360fly kan beschadigd worden als je een andere lader dan de meegeleverde magnetische houder gebruikt. Als je niet zeker weet wat het voltage en de geleverde stroomsterkte van een oplader zijn, sluit de camera dan met de meegeleverde USB-kabel aan op een computer om hem op te laden.

Forceer niets. Probeer nooit een connector met geweld in een aansluitopening te duwen. Als het niet vanzelf past, controleer dan of er iets in de weg zit en of de aansluitingen bij elkaar passen en je ze in de juiste positie houdt ten opzichte van elkaar.

Pas op met water. Als je de 360fly gebruikt in de regen of andere natte omstandigheden, let er dan op dat de microfoonplug correct in de microfoonopening is geplaatst. Als je 360fly nat is, maak hem dan niet droog met een externe warmtebron zoals een föhn, ventilatieopening van een verwarmingstoestel, oven of magnetron. Dep hem droog met een schone, zachte doek of handdoek.

Let op je helm. Als je de camera met een 360fly-voetplaat of de Action Camera-adapter op een helm wilt gebruiken, let er dan altijd op dat je helm voldoet aan de geldende veiligheidsnormen. Controleer regelmatig of je helm in goede toestand verkeert en volg de instructies van de fabrikant op.

Pas op! Glas! De lens van je 360fly is gemaakt van glas. Als de lens breekt, let dan op dat je je niet snijdt aan de scherven of jezelf op een andere wijze verwondt. Houd de camera buiten het bereik van kinderen.

Niet te heet, niet te koud. Stel de camera en de interne accu niet bloot aan extreme temperaturen, zowel hitte als kou. Extreme temperaturen kunnen de levensduur van de accu aantasten, of ertoe leiden dat de camera niet meer functioneert. Vermijd snelle en grote overgangen van temperatuur en luchtvochtigheid. Deze kunnen condensvorming op of in de camera veroorzaken, waardoor deze defect kan raken.

Wees slim en cool – en volg de wet. Houd je aan alle plaatselijke wetten wanneer je deze camera gebruikt. Er kunnen wetten gelden ten aanzien van bepaalde manieren waarop je hem kunt gebruiken. In sommige jurisdicties mag je bijvoorbeeld een videocamera niet bevestigen op bepaalde apparaten (denk aan vuurwapens) of gebruiken om iemands privacy te schenden.

Lithium-accu's: Op een primaire (niet-oplaadbare) accu of batterij moet het woord "WAARSCHUWING" zijn aangebracht, samen met de volgende (of een soortgelijke) verklaring: "Risico op brand en brandwonden. Niet opladen, openmaken, platdrukken, tot boven (door de fabrikant op te geven temperatuur) verhitten of verbranden." Als de accu of batterij te klein is om een dergelijke markering aan te brengen, kan deze zich bevinden op de kleinste verpakkingseenheid.

Zorg ervoor dat de accu niet nat kan worden. Water beschadigt de accu en kan leiden tot brand of een explosie.

Er bestaat risico op explosie of verwonding als de accu wordt beschadigd of wordt blootgesteld aan geleidende materialen, vloeistoffen, vuur of temperaturen boven 54 °C/130 °F. Beschadigde oplaadbare accu's of batterijen mogen niet worden gebruikt of opgeladen. Gebruik niet verschillende batterijtypen door elkaar. Voer lege of beschadigde batterijen af volgens de instructies van de fabrikant en plaatselijke wetten en voorschriften.

FCC-verklaring van overeenstemming

Dit apparaat is in overeenstemming met deel 15 van de FCC-richtlijnen. Voor het functioneren van het apparaat gelden de volgende voorwaarden:

(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken; en
(2) Dit apparaat moet elke vorm van interferentie accepteren, inclusief interferentie die leidt tot ongewenst functioneren.

Verklaring van overeenstemming 
360fly, Inc.
1000 Town Center Way
Suite 200
Canonsburg, PA 15317, USA

Verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product:

Producttype: Action camera
Modelnummer: 360FLYBLK
FCC ID-nr.: 2ADDK-360FLYBLK


in overeenstemming is met de vereisten van de volgende richtlijnen:

Gezondheid en veiligheid
EN 60950-1:2006 + A2:2013
EN 62311 :2008
EN 62209-2:2010
EN 50360+A1: 2012
EN 62479: 2010

Radiospectrum
EN 300 328 V1.8.1

EMC
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 55022: 2010
EN 55024: 2010

RoHS
EN 50581: 2012

Het hierboven genoemde product is in overeenstemming met de essentiële eisen en overige relevante eisen van de R&TTE-richtlijn (1999/5/EG) en de hieronder genoemde overige richtlijnen. Het product is dienovereenkomstig voorzien van de CE-markering.

EMC-richtlijn: 2004/108/EG

Laagspanningsrichtlijn: 2006/95/EG

De herschikte RoHS-richtlijn: 2011/65/EU
 
Peter Adderton
Functie: CEO
Datum: 8 juni 2015 

© 2015 360fly, Inc. Alle rechten voorbehouden. 360fly, het Fly-pictogram en 360fly (pictogram) zijn handelsmerken van 360fly, Inc. Alle overige handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Een volledige lijst met octrooien vind je op www.360fly.com/patents.


Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen