Garantivilkår - Sikkerhedsinstruktioner og overensstemmelseserklæring

12 måneders garanti 

360fly, Inc. (Firmaet) og/eller dets respektive nationale repræsentanter garanterer over for produktets oprindelige detajlkøber at skulle produktet eller dele heraf ved normal anvendelse og under normale forhold vise sig at være håndværksmæssig defekt eller have materialefejl inden for 12 måneder efter det oprindelige køb, skal sådanne defekter efter firmaets skøn enten repareres eller erstattes uden beregning for dele og arbejdsløn.

Reparation eller erstatning inden for vilkårene i garantien opnås ved at levere produktet med bevis for garantidækning (f.eks. en dateret salgskvittering), fejlspecifikation(er), forudbetalt transport. Find hjælp til RMA (Return Material Authorization), eller find oplysninger om kontakttelefonnumre og leveringsadresser på www.360fly.com/support.

Denne garanti dækker ikke vandskade, der er forårsaget af, at mikrofonåbningen ikke har været korrekt lukket med den medfølgende mikrofonprop, påløbne omkostninger i forbindelse med installation, fjernelse eller geninstallation af produktet, skade på digitale hukommelses-/medieenheder eller tilbehør, eller tab af medier, filer eller gemte data. 

Denne garanti gælder ikke produkter eller dele heraf, som i følge firmaet har gennemgået eller er blevet beskadiget pga. ændringer, forkert installation, fejlhåndtering, forkert brug, forsømmelse, uheld eller fjernelse eller beskadigelse af fabrikationsnummeret/den stregkodede etiket.

Omfanget af firmaets ansvar under denne garanti er begrænset til reparation eller erstatning angivet ovenfor, og firmaets ansvar kan under ingen omstændigheder overstige den købspris, som køberen betalte for produktet.  Firmaet påtager sig ikke ansvaret for uheld, dødsfald, skader eller andre tab, der måtte opstå fra eller være et resultat af anvendelse af produktet eller dele heraf.

Denne garanti er en erstatning for alle andre udtrykkelige garantier, stiltiende garantier eller ansvar. Misligholdelse af enhver garanti skal anlægges inden for en periode på 24 måneder fra den oprindelige købsdato. Firmaet er på ingen måde ansvarlig for følgeskader eller tilfældige skader som opstår ved misligholdelse af denne eller andre garantier. Medmindre det udtrykkeligt fremgår her, kan ingen person eller repræsentant påtage sig ansvar for firmaet i forbindelse med salg af dette produkt.

Nogle lande tillader ikke begrænsninger for varigheden af en stiltiende garanti eller udelukkelsen eller begrænsningen af tilfældige skader eller følgeskader, så ovenstående begrænsninger gælder muligvis ikke for dig. Garantien giver dig en særlig retsstilling, og du kan også have andre rettigheder, som kan variere fra land til land.

Produktsikkerhed

Udvis forsigtighed.
 Når 360fly-kameraet bruges i forbindelse med en aktiv livsstil, skal du altid være opmærksom på dine omgivelser, så du og andre ikke lider overlast.

Advarsel. Hvis disse instruktioner/advarsler ikke følges, kan der opstå brand, elektrisk stød og anden overlast eller skade på dit 360fly og andre ejendele.

Håndtering. Dit kamera indeholder følsomme komponenter. Du må ikke smide, tabe, adskille, åbne, mase, trille, deformere, rive, sparke, male eller brænde kameraet, og du må heller ikke opvarme det i mikroovnen og ej heller stikke fremmedlegemer ind i det.

Advarsel. Brug ikke 360fly, hvis det er beskadiget. Hvis det f.eks. er revnet, perforeret eller har synlige tegn på beskadigelse.

Sikker opladning. Du kan undgå stød i forbindelse med opladning ved at sørge for, at dine hænder ikke er våde, når du håndterer stikket eller opladeren.

Brug af en anden oplader end 360flys magnetiske ladestander kan beskadige kameraet. Hivs du ikke kender en opladers spænding og strømstyrke, skal du bruge det USB-kabel, der følger med, og oplade fra en computer.

Forsigtigt. Tving ikke stikkene ind i portene. Kontrollér, om der er forhindringer, og sørg for, at stikkene isættes korrekt.

Vand. Brug ikke 360fly i regn eller på andre våde steder uden mikrofonproppen. Tør ikke et vådt 360fly med eksterne varmekilder, f.eks. hårtørrere, varmeblæsere, ovne eller mikroovne. Dub det tørt med en ren, blød klud eller et håndklæde.

Hjelm-advarsel. Hvis du bruger dit kamera med en 360fly-bundplade eller Action Camera-monteringen på en hjelm, skal du altid vælge en hjelm, som overholder gældende sikkerhedsstandarder.
Undersøg din hjelm, så du er sikker på, at den er i god stand, og følg producentens vejledninger.

Glas. Linsen i dit 360fly er af glas. Undgå snitsår eller andre skader, hvis linsen går i stykker. Opbevares utilgængeligt for børn.

Varme og kulde. Undgå at udsætte kameraet og dets batteri for ekstrem varme eller kulde. Meget lave eller høje temperaturer kan forkorte batteriets levetid, eller kameraet kan holde med at virke. Undgå pludselige, dramatiske ændringer i fugtighed og temperatur, så der ikke dannes kondens på eller inde i kameraet.

Vær smart, lovlig og cool. Overhold gældende lovgivning, når du bruger dette kamera. Der kan være love i din jurisdiktion, der er relateret til brugen af kameraet på en særlig måde. Nogle jurisdiktioner forbyder brug af et videokamera som tilbehør til særligt udstyr, f.eks. skydevåben, eller ved brug til krænkelse af privatlivets fred.

Lithium-batterier: Et primærbatteri skal være markeret med ordet "ADVARSEL" og følgende eller lignende udsagn: "Risiko for brand og forbrændinger. Du må ikke oplade, åbne, mase, opbevare ved temperaturer over (temperatur angivet af producenten), eller brænde". Hvis der ikke er plads til at mærke batteriet, kan mærkningen være på den mindste emballageenhed.

Hold batteriet tørt. Vand vil forårsage skade på batteriet, som kan føre til en eksplosion eller brand.

Risiko for eksplosion eller personskade, hvis batterierne beskadiges eller udsættes for ledende materialer, væsker, brand eller varme (over 54° C). Brug og genoplad ikke genopladelige batterier, der er beskadigede. Bland ikke batterityper. Bortskaf brugte eller beskadigede batterier i henhold til producentens vejledning og gældende lovgivning.

FCC-overensstemmelseserklæring
Enheden overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Brug er underlagt følgende to betingelser:
1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
2) denne enhed skal acceptere enhver modtagen interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket funktion.

Overensstemmelseserklæring 
360fly, Inc.
1000 Town Center Way
Suite 200
Canonsburg, PA 15317, USA 

Erklærer under vores salgsansvar, at produktet:

Produkttype: Action-kamera
Modelnummer: 360FLYBLK
FCC Identifier: 2ADDK-360FLYBLK

Overholder følgende produktspecifikationer:

Sundhed og sikkerhed
EN 60950-1:2006 + A2:2013
EN 62311 :2008
EN 62209-2:2010
EN 50360+A1: 2012
EN 62479: 2010

Spektrum
EN 300 328 V1.8.1

EMC
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 55022: 2010
EN 55024: 2010

RoHS
EN 50581: 2012

Det produkt, der er angivet ovenfor, er i overensstemmelse med de vigtige krav og andre relevante krav i R&TTE-direktivet (1999/5/EC) og følgende direktiver. Produktet bærer CE-mærket følgelig:


EMC-direktiv: 2004/108/EC


Lavspændingsdirektiv: 2006/95/EC


RoHS (omarbejdning), direktiv: 2011/65/EU

Peter Adderton
Position: CEO
Dato: 8th June, 2015 

© 2015 360fly, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 360fly, Fly-ikonet og 360fly(Ikon) er varemærker tilhørende 360fly, Inc. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Besøg www.360fly.com/patents for at få en komplet liste over patenter.


Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning