Záruční podmínky - Bezpečnostní pokyny a prohlášení o shodě

12 měsíců roční záruka 

Společnost 360fly, Inc. (dále jen Společnost) a/nebo její příslušní národní zástupci garantují prvnímu maloobchodnímu zákazníkovi, že tento výrobek či jakákoliv jeho součásti budou za běžných okolností a při běžném používání kryty zárukou při poškození materiálu a provedení po dobu 12 měsíců ode dne prvního nákupu. Taková poškození budou opravena nebo obdržíte repasovaný výrobek dle možností Společnosti, aniž byste museli platit za náhradní díly nebo vynaloženou práci.

Abyste mohli podle podmínek této Záruky získat opravu či náhradní výrobek, musí být výrobek dodán společně s dokladem o krytí zárukou (např. účet s uvedeným datem nákupu), upřesněním vad(y) a předplacenou dopravou. Pokud potřebujete pomoc s RMA nebo potřebujete najít informace o telefonních kontaktech či dodacích adresách, navštivte www.360fly.com/support.

Záruka se nevztahuje na poškození vodou způsobené nedostatečným utěsněním otvoru pro mikrofon dodanou krytkou Mic Plug, na náklady na instalaci, odinstalaci či opětovnou instalaci výrobku, na poškození paměťových/mediálních zařízení nebo příslušenství nebo na ztrátu médií, souborů či uložených dat.

Záruka se netýká jakéhokoliv výrobku či jeho části, které dle názoru Společnosti utrpěly nebo byly poškozeny úpravami, nesprávnou instalací, nesprávnou manipulací, nesprávným použitím, opomenutím, nehodou nebo odstraněním či přeškrtnutím štítku(ů) s výrobním sériovým číslem / čárovým kódem.

Rozsah zodpovědnosti Společnosti v rámci této záruky je omezen na poskytnutou opravu či výměnu. Společnost není za žádných okolností zodpovědná za náhrady v ceně vyšší, než jakou kupující za výrobek zaplatil.  Společnost nepřebírá zodpovědnost za nehodu, smrt, zranění či jiné ztráty, které mohly být způsobeny použitím výrobku nebo jakékoliv jeho části.

Tato Záruka nahrazuje jakékoliv ostatní vyjádřené či předpokládané záruky nebo zodpovědnosti. Jakékoliv uplatnění jakýchkoliv záručních nároků musí být nahlášeno do 24 měsíců od data prvního nákupu.
Společnost nebude v žádném případě zodpovědná za jakákoliv vyvozená či náhodná poškození uplatněná v rámci této či jiné záruky. Žádná osoba ani zástupce nejsou při prodeji tohoto výrobku oprávněni přebírat jinou zodpovědnost za Společnost, než je ta vyjádřená zde.

V některých státech není možné omezit dobu platnosti předpokládané záruky nebo uplatnit výjimky či omezení náhodných či vyvozených škod, takže se na vás výše uvedená tvrzení nemusí vztahovat.  Tato Záruka vám poskytuje specifická zákonná práva. V určitých státech můžete disponovat i jinými právy.

Bezpečnost výrobku

Používejte s opatrností.
 Pokud používáte svou kameru 360fly při svém aktivním životním stylu, vždy dávejte pozor na okolí. Vyhnete se tak zranění sebe i ostatních.

Byli jste varováni. Pokud nebudete postupovat podle těchto pokynů/varování, můžete způsobit požár, zranění elektrickým proudem či jiná zranění nebo poškodit vaši kameru 360fly či jiný majetek.

Manipulace s kamerou. Ve vaší kameře jsou citlivé součástky. S kamerou neházejte, zabraňte jejímu upadnutí na zem, neotevírejte ji, nemačkejte ji, nekutálejte jí, nedeformujte ji, nelámejte ji, nekopejte do ní, nedávejte ji do mikrovlnné trouby, nekreslete na ní, nepalte ji a nevkládejte do ní cizí předměty.

Pro případ poškození. Kameru 360fly nepoužívejte, pokud byla poškozena. Například pokud je prasklá, je v ní díra nebo má jiná viditelná poškození.

Bezpečné nabíjení. Se zástrčkou či nabíječkou nemanipulujte mokrýma rukama, vyhnete se tak úrazu elektrickým proudem.

Pokud se pokusíte použít jakoukoliv jinou nabíječku, než je magnetická kolébka pro kameru 360fly, můžete kameru poškodit. Pokud neznáte napětí a proud nabíječky, použijte dodaný kabel USB a kameru nabijte z počítače.

Nevyvíjejte sílu. Nikdy nepřipojujte konektory do portů silou. Dejte pozor na překážky a ujistěte se, že se konektory shodují a jsou správně zarovnány.

Pozor na vodu. Kameru 360fly nepoužívejte v dešti nebo na mokrých místech bez krytky Mic Plug. Mokrou kameru 360fly nesušte externími zdroji tepla, jako jsou např. fény, přímotopy, trouby či mikrovlnné trouby. Stačí ji otřít čistým hadrem nebo ručníkem.

Varování při použití helmy. Pokud používáte kameru 360fly se základnou nebo držákem Action Camera Mount pro upevnění na helmu, vždy zvolte takovou helmu, která odpovídá příslušným bezpečnostním standardům.
Helmu prohlédněte a ujistěte se, že je v dobrém stavu, a postupujte podle pokynů výrobce.

Pozor-sklo.. Čočky kamery 360fly jsou skleněné. Pokud se rozbijí, dejte pozor, abyste se neřízli nebo jinak neporanili. Udržujte mimo dosah dětí.

Střídání horka a zimy. Nevystavujte kameru a vnitřní baterii extrémnímu horku či chladu. Příliš nízké nebo vysoké teploty mohou zkrátit životnost baterie nebo zabránit kameře ve fungování. Vyhněte se výkyvům vlhkosti a teploty, aby na kameře nekondenzovala voda.

Buďte chytří, v pohodě a dodržujte předpisy. Při použití kamery se vždy řiďte místními zákony. Používání kamery určitými způsoby může ve vašem státu podléhat zákonným omezením. V některých státech je zakázáno používat kameru připojenou k určitým předmětům, např. ke zbraním, nebo natáčením porušovat soukromí.

Lithiové baterie: Primární baterie by měla být označena slovem „VAROVÁNÍ“ a následujícím či podobným popiskem: „Nebezpečí požáru a popálenin. Opětovně nenabíjejte, neotvírejte, nemačkejte, nezahřívejte nad (hodnota udaná výrobcem), nepalte.“ Pokud se na baterii toto upozornění nevejde, může být uvedeno na nejmenší jednotce kamery.

Nenamáčejte baterii, voda ji poškodí, což může vést k výbuchu nebo požáru.

Nebezpečí výbuchu či zranění osob, pokud jsou baterie poškozeny nebo vystaveny vodivým materiálům, tekutinám, ohni nebo žáru (nad 54 °C). Poškozené dobíjecí baterie nepoužívejte, ani je znovu nenabíjejte. Nekombinujte víc typů baterií. Likvidace použitých či poškozených baterií by měla probíhat dle pokynů výrobce a místních zákonů.

FCC Compliance Statement
Toto zařízení je v souladu s částí 15 předpisů FCC. Provoz podléhá následujícím podmínkám:
(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivá rušení a
(2) Toto zařízení musí přijmout jakékoliv rušení, včetně rušení, které může způsobit nechtěný provoz.

Prohlášení o shodě  
360fly, Inc.
1000 Town Center Way
Suite 200
Canonsburg, PA 15317, USA

Prohlašujeme na svou zodpovědnost, že produkt:

Typ produktu: Akční kamera
Číslo modelu: 360FLYBLK
Identifikátor FCC: 2ADDK-360FLYBLK

Je ve shodě s následujícími specifikacemi produktu:

Ochrana zdraví a bezpečnost
EN 60950-1:2006 + A2:2013
EN 62311 :2008
EN 62209-2:2010
EN 50360+A1: 2012
EN 62479: 2010

Spektrum
EN 300 328 V1.8.1

EMC
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 55022: 2010
EN 55024: 2010

RoHS
EN 50581: 2012

Výše uvedený produkt je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými požadavky směrnice R&TTE (1999/5/ES) a následujících směrnic: Produkt je proto označen značkou CE:


Směrnice EMC: 2004/108/ES

Směrnice LVD: 2006/95/ES

Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek: 2011/65/EU

Peter Adderton
Pracovní pozice: CEO
Datum: 8. června 2015

© 2015 360fly, Inc. Všechna práva vyhrazena. 360fly, ikona Fly a ikona 360fly jsou ochranné známky společnosti 360fly. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Kompletní seznam patentů najdete na webu www.360fly.com/patentsMáte další otázky? Odeslat požadavek